QĐ Phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thikỳ thi tuyển viên chức giáo viên tỉnh Quảng Nam năm 2020;

Thứ năm, 03 Tháng 12 2020 10:17 pgdphuocson
In

Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thikỳ thi tuyển viên chức giáo viên tỉnh Quảng Nam năm 2020;

- Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thikỳ thi tuyển viên chức giáo viên tỉnh Quảng Nam năm 2020 kèm theo Quyết đinh số 2921/QĐ-UBND ngày 23/10/2020;

Cụ thể: Bắc Trà My - 13; Đại Lộc - 258; Đông Giang - 77; Điện Bàn - 278; Duy Xuyên - 147; Hiệp Đức - 42; Hội An - 203; Nam Giang - 102; Nông Sơn - 27; Núi Thành - 250; Phú Ninh - 138; Phước Sơn - 85; Quế Sơn - 23; Tam Kỳ - 78; Tây Giang - 23; Thăng Bình - 135; Tiên Phước - 240; THPT - 570.